לנוחיות קהילת הים הישראלית והבינלאומית, החל מינואר 2016 כל מאגר ההודעות לימאים SHIPPING NOTICES מפורסמות באתר רספ"ן ע"י רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

SHIPPING NOTICES הוראות כלליות לעניין בטיחות השיט בהתאם לחקיקה הלאומית וכן מידע והבהרות בדבר התקינה הבין לאומית הנגזרת מהוראות האמנות הבינלאומיות בנושא בטיחות החיים בים וההגנה על הסביבה הימית.

המאגר הדיגיטלי אינו מחליף את החובה להחזקת קובץ הודעות לימאים על כלי השיט.