משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רשות הספנות והנמלים מזמין מציעים מתאימים, להציע הצעות לביצוע שיקום והחלפת קטע מרציף ג' בנמל עכו.
תיאור השירותים הנדרשים, תנאי ההתקשרות, אופן הגשת ההצעה, אופן בחירת הזוכה וכו' מתוארים במסמכי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הנו  07/07/2016 עד השעה 12:00. שאר המועדים מפורטים במסמכי המכרז.

 מכרז 13/16 להורדה  

 תשובות לשאלות הבהרה