משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רשות הספנות והנמלים מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות להכנת תכנית מתאר ארצית למעגנות לחופי ישראל בים התיכון.
מטרת התכנית לתת מענה ברמה מתארית לביקוש למקומות עגינה ושירותים נדרשים נוספים לכלי שייט קטנים לשנת היעד 2040. התכנית תהווה את המסגרת התכנונית לתוספת מקומות עגינה, לרבות איתור ומיקום מעגנות חדשות.
המועד האחרון להגשת הצעות הנו  15/09/2016 עד השעה 12:00. שאר המועדים מפורטים במסמכי המכרז.

 המכרז להורדה     תשובות לשאלות הבהרה