משרד התחבורה נמל חדרה מזמין בזה מציעים להגיש הצעותיהם לאספקת שירותים בנמל חדרה, שעיקרם הפעלת גוררות וספינות לצורך קשירה וניתוק אוניות צובר (cape size & panamax) ומיכליות (דלק + LNG ) בתנאי ים פתוח,
הכול כמפורט בנספח א' למכרז.
הזוכה מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לנהלים ולהוראות הממונה.

 המכרז להורדה