משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רשות הספנות והנמלים, מזמין מציעים מתאימים, להציע הצעות לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת.
תיאור השירותים הנדרשים, תנאי ההתקשרות, אופן הגשת ההצעה, אופן בחירת הזוכה וכד' מתוארים במסמכי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הנו 28/08/2016 עד השעה 12:00. שאר המועדים מפורטים במסמכי המכרז.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו במסמכי המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 המכרז להורדה