קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור לנטל הרגולטורי הכרוך ברישום כלי שייט.
כחלק ממהפכת השירות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עוסק בימים אלו בבחינת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור (אנשים פרטיים, חברות וארגונים- כל מי שבממשק עם המשרד), מתוך כוונה לשפר את השירות הניתן לאזרחים על ידי המשרד.


"נטל רגולטורי" הוא נטל הנובע ממגוון פעולות אותן נדרש אזרח לבצע במטרה לקבל אישורים מהמשרד, הנדרשים לפעילות בתחומים שונים. מטרת הפנייה, היא לקבל מן הציבור מידע על הנטל הרגולטורי הכרוך ברישום כלי שייט.
הנטל עשוי לבוא לידי ביטוי בעלות ישירה, בהמתנה לתשובה מהרגולטור או בחוסר ודאות, כתוצאה מהדרישות ומההתנהלות הבירוקרטית, שהן חלק מהליך קבלת רישיון משיט.

במסגרת זו נבחנים הנושאים הבאים

  • דרישות הרגולציה הקיימת - האם יש מקום לשנות, להקל או לבטל דרישות מסוימות? האם קיימות דרישות קשות ליישום?
  • ייעול הבירוקרטיה - האם ניתן לשפר את דרכי התקשורת של הרגולטור עם הציבור? לדוגמה: הגשה מקוונת של טפסים, הבהרה של הדרישות, ביטול כפל טפסים ועוד.
  • יעילות הרגולציה - האם ההסדרים הקיימים משיגים את מטרתם? האם ישנן דרישות המהוות חסם בלתי סביר? האם ניתן להסיר חסמים אלו או להפחיתם?
  • חסרים ברגולציה - האם יש תחומים הקשורים במתן רישיונות משיט ואינם מוסדרים בצורה מספקת?
הנכם מוזמנים להגיש את התייחסותכם לנושאים אלה באמצעות מענה על שאלון קצר שבאתר ממשל זמין. השאלון יהיה פתוח למענה עד תאריך 10/11/2016

עזרו לנו להשתפר עבורכם!

ייתכן שהמשרד יפרסם את תוכן התשובות בפומבי, ולכן על משיב המעוניין כי תוכן תשובתו לא יפורסם, לציין זאת במפורש בשאלון.

בברכה,
קרן טרנר, מנכ"לית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים