משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רשות הספנות והנמלים מזמין מציעים מתאימים, להציע הצעות למתן שירותי "רדיו מדיקו" - שירות ייעוץ רפואי אלחוטי הניתן לאניות בלב ים.
תיאור השירותים הנדרשים, תנאי ההתקשרות, אופן הגשת ההצעה, אופן בחירת הזוכה וכד' מתוארים במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת הצעות הנו: 23.03.2017 עד השעה 12:00. שאר המועדים מפורטים במסמכי המכרז.

 המכרז להורדה     תשובות לשאלות הבהרה