רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיעה בזאת על הפקדת כללי רשות הספנות והנמלים (נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת) (תיקון), התשע"ז-2017 לעיון הציבור.

טיוטת כללי רשות הספנות והנמלים (נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת) (תיקון), התשע"ז-2017 מופקדת לעיון הציבור במקומות כלהלן:
  1. אצל מנהל אגף בכיר הנדסה ותפעול נמלים, במשרדו שבקרית הממשלה בנין ב' קומה 21, ברח' פל-ים 15 א' בחיפה  (טלפון: 04-8632121).
  2. אצל ממלא מקום מנהל נמל חיפה במשרד מנהלת נמל חיפה.
  3. אצל מנהל נמל אשדוד במשרד מנהלת נמל אשדוד (הממוקם במסוף הפחם בנמל אשדוד).
  4. אצל המפקח הימי בנמל אילת.
  5. באתר האינטרנט של רשות הספנות והנמלים

כל המבקש להגיש השגה על תיקון המוצע בטיוטה האמורה, יגישה בכתב לידי מנהל אגף בכיר הנדסה ותפעול נמלים ברשות הספנות והנמלים, עד ליום 13.09.2017, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות עליהן מסתמכת ההשגה.

 הטיוטה להורדה