רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שרותי יעוץ בנושא הרפואה הימית, כמפורט  במכרז זה.
המציע הזוכה יתחייב לספק לרשות ו/או למי מטעמה שירותי ייעוץ כמפורט במכרז זה ובמפרט המקצועי המצורף, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ומסומן נספח א'.

 המכרז להורדה