רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של 30 מערכות מצופי סימון 300 מטר בחופי הכנרת וכן, הצבת מערכות מצופי סימון חדשות לרבות מתן אחריות עליהן בהתאם ובכפוף לדרישות המשרד והנחיותיו.

תשובות לשאלות ההבהרה מכרז 30/17 לביצוע ביקורת ותחזוקה של מצופי סימון 711 מטר בנמל טבריה