רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה (להלן: "רספ"ן" או "מקים המאגר" או "המשרד")  מעוניינת להקים מאגר בוחנים לצורך ביצוע בחינות עיוניות ומעשיות לנבחנים שמבקשים לקבל תעודת משיט לכלי שיט קטנים (להלן: "המאגר" או "מאגר הבוחנים") ומזמינה בזאת מציעים להיכלל במאגר הבוחנים של רספ"ן כפי שיפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה (להלן: "השירותים") ובהתאם להוראות תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – רשות הספנות והנמלים (להלן - "המשרד") מודיע בזאת על הארכת המועד להציע הצעות להקמת רשימת מציעים (מאגר) (להלן - "השירותים").
תיאור השירותים הנדרשים, תנאי ההתקשרות, אופן הגשת ההצעה, אופן בחירת מציע להיכלל במאגר וכו' מתוארים במסמכי המכרז.
המועד אחרון להגשת הצעות הנו יום שלישי 22.5.2018 בשעה 12:00.
שאר המועדים מפורטים במסמכי המכרז.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו במסמכי המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי.