רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע עבודת חפירה ימית בנמל עכו, כמפורט בפרק ב' למכרז.
תיאור השירותים הנדרשים, תנאי ההתקשרות, אופן הגשת ההצעה, אופן בחירת הזוכה וכד' מתוארים במסמכי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות 4/3/2018 עד השעה 12:00. שאר המועדים מפורטים במסמכי המכרז.

הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – רשות הספנות והנמלים (להלן – "המשרד") מודיע בזאת על הארכת המועד להציע הצעות לביצוע עבודת חפירה ימית (להלן - "העבודה" או "השירותים") בנמל עכו (להלן- "הנמל").
תיאור השירותים הנדרשים, תנאי ההתקשרות, אופן הגשת ההצעה, אופן בחירת המציע מתוארים במסמכי המכרז.
ערבות המכרז אשר תצורף להצעה בסך של 37,500 ₪ תהיה בתוקף עד ליום 20/5/2018.
המועד אחרון להגשת הצעות הנו יום חמישי 15.3.2018 השעה 12:00.

יתר המועדים מפורטים במסמכי המכרז.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו במסמכי המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי.