רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ מגדלורים, משואות אור ומתקני התראה אלחוטיים הנמצאים במימי החופים וברחבי הארץ כמפורט במפרט הטכני (נספח א').