משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים -אגף לפיקוח ובקרה מזמין בזה הצעות לתפעול  חדר מצב - מרכז מבצעים לטיפול באירועי מצוקה וחרום ימיים.

החל משנת 2008, משרד התחבורה מפעיל מרכז מבצעים לאבטחת  בטיחות  כלי השייט והאזנה לקריאות מצוקה על פי דרישת אמנות בין לאומיות המגיעות ממרחב הימי של מדינת ישראל  (להלן- מרכז החירום הימי או חדר מצב או חדר חירום).

משרד התחבורה מבקש לקבל הצעות לתפעול חדר החרום, הפועל כיום בקריית הממשלה בניין ב', קומה 1- רחוב פל- ים 15א שבחיפה.

הזוכה במכרז יישא באחריות המלאה להפעלת מרכז החרום בהיבטי הפעלת ציוד התקשורת והציוד ההיקפי בחדר החרום (לא כולל תחזוקת מערכת המחשוב, אשר תבוצע באמצעות ובאחריות צד שלישי ואיננה חלק מהשירותים נשוא מכרז זה). הזוכה במכרז יידרש לספק את כלל האמצעים והציוד המתכלה הנדרשים עפ"י מכרז זה לביצוע כלל המטלות, כולל נקיטת פעולות וצעדים נדרשים להבטחת התפקוד התקין והמלא, של חדר החרום  ומפעיליו, בהיבטים מנהלתיים בלבד. כל זאת בהתאם למפורט במכרז זה ובהתאם לנהלים והנחיות שקבע מנהל רשות הספנות והנמלים  במשרד התחבורה ו/או נהלים והנחיות שיוצאו על ידו מעת לעת בעתיד.

תקופת ההתקשרות הינה למשך חמש שנים ממועד ההתקשרות. למשרד התחבורה שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההסכם בתקופות קצובות לפי שיקול דעתו, עד לתקופה כוללת של 3 שנים נוספות.