רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים עורכת בחינות לצורך הסמכת משיטי כלי שיט קטנים.
נכון להיום, מאגר הבחינות כולל בחינות כתובות בשפה העברית, הערבית והאנגלית. רספ"ן מעוניינת לתרגם את הבחינות לשתי שפות נוספות, צרפתית ורוסית.

אופן הגשת ההצעה:
  • הצעה תוגש בשפה העברית כולל אישורים וכל פרט ומסמך אחר הנדרש במכרז זה. במידה ושפת המקור של המסמך כלשהו אשר צורף ע"י המציע אינה עברית, יצורף ע"י המציע תרגום מאושר שלו
  • את ההצעה יש להגיש ב- 5 עותקים במעטפות סגורות ללא סימני זיהוי של המציע. על המעטפה החיצונית יש לרשום את שם המכרז ומספרו
  • את ההצעות יש להגיש עד ליום 11.12.2018 שעה 12:00 לתיבת המכרזים של רשות הספנות והנמלים לפי המען: משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים, תיבת המכרזים, רחוב פל ים 15 א' בניין ב' קומה 21 חיפה
  • הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד, לא תידון