רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע עבודות שיקום, שיפוץ ותחזוקת מגדלורים, משואות אור ומתקני התראה אלחוטיים הנמצאים במימי החופים וברחבי הארץ כמפורט בנספחים א' ו- א'1 למכרז זה.