רשות הספנות והנמלים (להלן-"הרשות") שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן- "משרד התחבורה" או "המשרד"), מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של 30 מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה (להלן- "הנמל"), וכן, הצבת מערכות מצופי סימון חדשות לרבות מתן אחריות עליהן בהתאם ובכפוף לדרישות המשרד והנחיותיו (להלן - "העבודה" או "השירותים").