רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה מעוניינת לעדכן את מאגר הבוחנים שלה לצורך ביצוע בחינות עיוניות ומעשיות לנבחנים שמבקשים לקבל תעודת משיט לכלי שיט קטנים ומזמינה בזאת מציעים להיכלל במאגר הבוחנים של רספ"ן כפי שיפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה ובהתאם להוראות תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998.