רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע עבודת חפירה ימית בנמל עכו לצורך העמקת אזור הכניסה לנמל, כמפורט בפרק ב' למכרז (להלן: "המפרט הטכני").