בעת ביצוע כל פעולת רישום בכלי שיט בה נמסרת תעודת רישום חדשה אל מיופה כוח ו/או נציג בעל כלי השיט באישורו של האחרון, על מיופה הכוח ו/או הנציג להעביר את תעודת הרישום לבעליו של כלי השיט.

יובהר כי החזקת תעודת רישום על ידי מי שאינו הבעלים ומשסרב המחזיק להעביר התעודה לבעלים, לאחר דרישתו, הרי שהדבר מהווה עבירה פלילית על פי חוק.