הוראת שעה – תוקף רישיונות שיט.

רישיון שיט אשר תקופת תוקפו מסתיימת בתקופה הקובעת מוארך בזה לתקופה של 30 ימים מתום תקופת ההארכה כתנאי לחידוש רישיון השיט.

 תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התש"ף - 2020

 תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה) (תיקון מספר 2), התש"ף - 2020