הדפסה

הובא לידיעתנו
כי לאחרונה התבצעו שינויים מבניים בכלי שיט ללא קבלת אישורים מרספ"ן.

ברצוננו להזכיר כי התאם לתקנה 2 בתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002. לא יבצעו שינויים במבנה או במכונות של כלי השיט ללא אישור הנדסי ואישור פעולה.

ביצוע שינויים בלא קבלת אישורים כאמור מהווה עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל נוסיף כי בהתאם להוראות התקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג -1982, מנהל אגף כלי שיט קטנים ומשיטים יבטל רישיון שיט שניתן לכלי שיט אם חל על כלי השיט איסור שיט על פי הוראות כל דין, ורשאי הוא לבטל את רשיון השיט אם יש לו יסוד סביר להאמין שחלו שינויים באחד הפרטים הכלולים ברישיון השיט ולא נתמלאו הוראות תקנה 50(א).