הדפסה

רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – רספ"ן או הרשות או משרד התחבורה) מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ מגדלורים, כמפורט בנספחים א' למכרז זה (להלן – השירותים או העבודה). יובהר בזאת, כי הכרזה על זוכה תהייה בכפוף לתקציב.

מהות השרות נשוא המכרז

השירותים שעל הזוכה במכרז לספק לרספ"ן כוללים, שיקום ושיפוץ המגדלורים. בהתאם לאמור בנספח א' למכרז, המציע מתחייב לבצע שיקום ושיפוץ באתרים הבאים:

  • מגדלור עכו
  • מגדלור חיפה/סטלה מריס (במתקן צבאי)