רשות הספנות והנמלים (להלן-"הרשות") שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן- "משרד התחבורה" או "המשרד"), מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של 17 מערכות מצופי סימון 300 מטר במפרץ אילת (להלן- "אילת"), וכן, הצבת מערכות מצופי סימון חדשות לרבות מתן אחריות עליהן בהתאם ובכפוף לדרישות המשרד והנחיותיו (להלן - "העבודה" או "השירותים").
יובהר בזאת, כי הזכייה במכרז מותנית באישור תקציבי.