רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה (להלן: "רספ"ן" או "המשרד") מעוניינת לעדכן את מאגר הבוחנים שלה לצורך ביצוע בחינות עיוניות ומעשיות לנבחנים שמבקשים לקבל תעודת משיט לכלי שיט קטנים (להלן: "המאגר" או "מאגר הבוחנים") ומזמינה בזאת מציעים להיכלל במאגר הבוחנים של רספ"ן כפי שיפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה (להלן: "השירותים") ובהתאם להוראות תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998 ובדיקת חידוש רישיון כלי השיט (כושר שיט) בהתאם לתקנות (בטיחות השיט), התשמ"ג -1982.