רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיעה בזאת על הפקדת טיוטת כללי רשות הספנות והנמלים (נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת) (תיקון), התשפ"א – 2021 לעיון הציבור.
כל המבקש להגיש השגה על תיקון המוצע בטיוטה האמורה, יגישה בכתב לידי מנהל אגף בכיר הנדסה ותפעול נמלים ברשות הספנות והנמלים, עד ליום 9.11.2021, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות עליהן מסתמכת ההשגה.

הודעה לפי תקנה 64 (א5) לתקנות הנמלים, התשל"א - 1971   טיוטת תקנות