צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי נמל) מחיר מרבי לדמי תשתית לנפט, דלק ומוצריהם, התשס"ט - 2008
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו – 1996 (להלן – החוק), ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק.