החלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מיום 06/12/2010, קבעה כי חברת נמל אילת בע"מ, המוחזקת בבעלות מלאה על ידי המדינה, תופרט בדרך של מכירה פרטית של אחזקות המדינה בחברה, כמקשה אחת.

כל גורם המבקש להציג עצמו כמעוניין ברכישת אחזקות המדינה בחברה מתבקש לפנות לרשות החברות הממשלתיות.