במסגרת הבקשה להיתר לספנות חופית (כלי שיט זר), על המבקש להגיש למנהל רשות הספנות והנמלים בקשה לקבלת / חידוש היתר לספנות חופית באמצעות הטופס המצוין בתוספת הראשונה בתקנות ספנות חופית החתום על ידו או על ידי נציגו (בהתאם לחוק) על פי המצוין בסעיף 5.1.2

בקשה לקבלת היתר לספנות חופית תוגש תוך 30 יום מיום הגעת כלי השיט למימי החופין של ישראל.
בקשה לחידוש היתר לספנות חופית תוגש לא יאוחר מחודש ימים לפני פקיעת תוקף ההיתר.

בעל כלי שיט זר יגיש את הבקשה חתומה בידו או על על ידי נציגו.

טופס בקשה לקבלת/חידוש היתר לספנות חופית
APPLICATION FOR PERMIT/RENEWAL OF MARITIME CABOTAGE

את הבקשה להיתר ספנות חופית יש להגיש למנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים.
טלטון:  04-8632121
פקס: 04-8632119
דוא''ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
למשלוח בדואר: פל- ים 15 א ת.ד 806 חיפה 31999
על המבקש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים להלן כמפורט בתקנה 2 (ב') לתקנות:
 1. תעודת רישום תקפה של כלי השיט מאת רשם כלי השיט של המדינה בה הוא רשום.
 2. תעודה המעידה על כשירות כלי השיט לשיט.
 3. פירוט בעלי שליטה בכלי השיט.
 4. מסמכי ביטוח תקפים לכלי השיט כפי שמפורט בתקנה 2ב'(4).
 5. מסמכי התקשרות מפורטים בין בעל כלי השיט הזר למפעיל.
 6. אישור על תשלום חלק א' של אגרת הבקשה (סכום האגרה יעודכן בראשון לחודש ינואר בכל שנת תקציב).
 7. תצהיר אודות היעדר הרשעות או כתבי אישום כמפורט בתקנה 2 ב' (7) בתקנות ספנות חופית.
 8. לבקשת  היתר אשר חתומה על ידי נציג בעל כלי השיט יש לצרף תצהיר של בעל כלי השיט בדבר תוקף המסמכים שצורפו לבקשה.
 9. על המבקש לצרף מסמכים לגבי זהות בעל כלי שיט זר, כפי שמצוין בתקנה 2ב'(9) בתקנות ספנות חופית.
 10. תצהיר מטעם מזמין העבודה או לחילופין מבקש ההיתר לצורך ביצוע העבודה, כי אכן לא נמצאה חלופה סבירה לביצוע העבודה שלצורכה מתבקש ההיתר באמצעות כלי שיט ישראלי.
לאחר קבלת הבקשה, ייפתח תיק על ידי מנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים, או מי מטעמו, שכולל טופס 316/2013. בהמשך תבוצע השלמה ויעדכן של הטופס בהתאם למסמכים שהוגשו עם הבקשה לקבלת ההיתר. במידה וישנם מסמכים לא תקינים, או שמא ישנו חוסר במסמכים מסוימים, יישלח טופס הגשת המסמכים חזרה למבקש בו מצוין סטאטוס עדכני.

לאחר שהוגשו ונבדקו כל המסמכים, מועברת הבקשה למנהל רשות הספנות והנמלים לאישור המשך הטיפול בבקשה:
 • עם קבלת אישור מנהל הרשות, מועברת הבקשה לתחילת הבדיקה ההנדסית.
 • מנהל הרשות רשאי לתת היתר זמני לתקופה שלא תעלה על 30 ימים רצופים (אלא אם התקיימו נסיבות לסירוב הבקשה על פי סעיף 6א' לחוק).