העברת הבקשה לקבלת אישור הנדסי לכלי השיט לגביו הוגשה הבקשה

ראש ענף ספנות ונמלים באגף הנדסה ותפעול נמלים ידווח למבקש כי בקשתו הועברה לשלב של קבלת אישור הנדסי, וכי טרם תחילת הבדיקות עליו לשלם את סכום האגרה הנדרש (סכום האגרה יעודכן בראשון לחודש ינואר בכל שנת תקציב).
במסגרת העברת הבקשה לקבלת אישור הנדסי, על המבקש להעמיד את כלי השיט לבדיקה הנדסית, במידה ויתבקש ולצרף את המסמכים להלן
  1. תכנית כלליות של כלי השיט;
  2. תכניות בטיחות;
  3. תרשימי מערכות;
  4. חישובי יציבות למצבים שונים;
  5. אישור תקינות הגוף והמנוע של כלי השיט;
  6. ספר מפרטים;
  7. תיאור מפורט של ביצוע תחזוקה, הרתיקה וההפעלה המתוכננים של כלי השיט;
  8. אישור מטעם ארגון מוכר, מהנדס ימי או הנדסי ימי למסמכים המפורטים בסעיפים 1-7;
  9. אישור תשלום חלק ב' של האגרה*;
  10. כל מסמך אחר, לפי דרישת מהנדס רספ"ן.
במסגרת בדיקת המסמכים רשאי מהנדס רספ"ן להיכנס ולבדוק את כלי השיט, וזאת בהסכמת המבקש.

אישור הנדסי

באם כלי השיט עבר את הבדיקות ההנדסיות מנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים ימלא את סעיף האישור ההנדסי בטופס הבקשה ויחתום עליו.

מנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים יודיע על החלטתו למבקש, למנהל הרשות ולמנהל האגף לפיקוח ובקרה, כאשר הודעה למבקש בדבר מתן אישור הנדסי / אי מתן האישור תישלח  בכתב בהקדם האפשרי.

לאחר הודעה לכלל הגורמים יעביר מנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים את הבקשה על כל נספחיה (בצירוף האישור ההנדסי) למנהל האגף לפיקוח ובקרה לקבלת אישור טכני.