העברת הבקשה לקבלת אישור טכני לכלי השיט לגביו הוגשה הבקשה

לאחר קבלת אישור הנדסי, יעמיד המבקש את כלי השיט לבדיקה טכנית לשם קבלת אישור טכני. במסגרת שלב זה תתבצע בדיקת על ידי מנהל אגף לפיקוח ובקרה באמצעות:
  1. בדיקת רשימת צוות כלי השיט כפי שמועבר על ידי המבקש;
  2. בדיקת מסמכי הבקשה על ידי המנהל הטכני;
  3. בדיקת כלי השיט על די המנהל הטכני על פי החלטתו, כפי שמפורט בתקנה 6 (ד') (ה') בתקנות ספנות חופית.
באם כלי השיט עבר את כלל הבדיקות, ימלא מנהל אגף לפיקוח ובקרה את סעיף האישור הטכני בטופס הבקשה ויחתום עליו.

אישור טכני

לאחר מילוי טופס הבקשה, יעביר מנהל אגף פיקוח ובקרה את תיק הבקשה בצירוף כלל הנספחים והאישורים למנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים.
במקביל יודיע מנהל אגף לפיקוח ובקרה על החלטתו למנהל הרשות ולמבקש, כאשר הודעה למבקש בדבר מתן אישור טכני / אי מתן האישור תישלח בכתב בהקדם האפשרי.