מנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים יעביר את טופס בקשת ההיתר למנהל הרשות, לצורך חתימתו ויעדכן את המבקש באמצעות הודעה בכתב אשר תכלול את פרטי ההיתר (היתר מלא או בהתנייה).

לאחר מתן ההיתר לספנות חופית ובמסגרת בדיקות P.S.C, ו/או על פי שיקול דעתו של מנהל אגף פיקוח ובקרה, תיבדק נוכחותם של אנשי צוות ישראליים בכלי השיט, כפי שנדרש בתקנה 13 לתקנות ספנות חופית.

אי עמידה בהוראות החוק והתקנות מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 11 לחוק ספנות חופית על כל המשתמע מכך.