היתר לכלי שיט זר

ספנות חופית, כהגדרתה בחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) התשס"ו 2005, הינה כל פעילות ספנותית מסחרית שבסיסה בנמלי ישראל, והיא מתבצעת כל כולה בתחום מימי החופין של ישראל, או באזור הסמוך להם, מבלי לפקוד נמל במדינה אחרת.

היתר ספנות חופית הוא  אישור פעילות מסחרית שבסיסה בנמלי ישראל, והיא מתבצעת כל כולה בתחום מימי החופין של ישראל, על ידי כלי שיט זר. כלי שייט שאינו רשום במרשם כלי השייט הישראלי מחויב בקבלת ההיתר בכתב מאת מנהל הרספ"ן.

פעילות "ספנות חופית", לגביה חל החוק (כהגדרתה בסעיף 1 לחוק) הינה פעילות מסחרית המתבצעת באמצעות כלי שיט כמפורט להלן:
  1. הובלה של טובין או של נוסעים, שמקום המוצא שלה ומקום הסיום שלה הם נמל, כלי שיט, מיתקן או מבנה אחר המצוי במימי החופין או במים הפנימיים של ישראל, או באזור הימי, והכל בלי לפקוד נמל מחוץ לישראל, ולמעט הובלת מכולות ריקות או גרורים ריקים המשמשים את בעל כלי השיט להובלת טובין;
  2. פעילות אחרת המתבצעת במימי החופין או במים הפנימיים של ישראל, או באזור הימי, למעט דיג, הפקה וקידוח של נפט או גז טבעי והנחת צינורות להולכת נפט או גז טבעי על קרקע הים או בתת קרקע הים, ולגבי פעילות המתבצעת באזור הימי – גם למעט הנחת כבלים או צינורות על קרקע הים או בתת קרקע הים;

חידוד הנחיות לגבי בקשה לקבלת היתר לביצוע ספנות חופית

להווה ידוע לכם כי בהתאם לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), תשס"ו-2005, המנהל רשאי לסרב לתת היתר לספנות חופית, אף אם מתקיימים התנאים למתן ההיתר שנקבעו לפי סעיף 4 בחוק, בהתקיים אחד מהתנאים שנקבעו בסעיף ובין היתר אם קיימת, להנחת דעתו, חלופה סבירה לביצוע הפעילות של ספנות חופית שלגביה מתבקש ההיתר, באמצעות כלי שיט ישראלי.

בהתאם לכך, בעת הגשת בקשה עבור היתר לספנות חופית (לרבות היתר זמני) יש לצרף למסמכי הבקשה תצהיר מטעם מזמין העבודה או מבקש ההיתר לצורך ביצוע העבודה, כי לא נמצאה חלופה סבירה לביצוע העבודה שלצורכה מתבקש ההיתר באמצעות כלי שיט ישראלי.

אבקשכם להקפיד כי תצהיר זה ימולא לאחר שהאמור בו נבדק בקפידה הראויה, ויאומת כדין.


עיקרי השיקולים וההתניות במתן ההיתר

  • המשך קיומה של ספנות חופית המתבצעת באמצעות כלי שייט ישראלים ומניעת פגיעה בה.
  • שמירה על רמה נאותה של בטיחות השיט ועל שלומם של בני אדם שבכלי השיט או בקרבתו מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי שיט.
  • מילוי אחר דרישות כל אמנה בין לאומית בענייני ספנות שישראל צד לה.
  • ביטוח - תשלום פיצויים ע"י בעל כלי השייט בעד נזק שייגרם עקב הפעלת כלי השייט בספנות החופית לרבות נזק לצד שלישי, נזק לסביבה הימית ונזק הנובע מטביעת כלי השייט.
  • שמירה על ביטחון המדינה ושלום הציבור

השלבים לקבלת היתר ספנות חופית

א' הגשת מסמכים
הגשת בקשה למנהל רשות הספנות והנמלים

ב' אישור הנדסי
העברת הבקשה לקבלת אישור הנדסי לכלי השיט לגביו הוגשה הבקשה

ג' אישור טכני
העברת הבקשה לקבלת אישור טכני לכלי השיט לגביו הוגשה הבקשה

ד' אישור מנהל רספ"ן
מתן היתר ספנות חופית

בכול שלב המבקש יכול לבדוק את מצב (סטאטוס) הבקשה לקבלת היתר באתר שירותים מקוונים של רספ''ן.

אגרות ספנות חופית

עד בקשה למתן היתר או לחידושו ישלם המבקש או נציגו או מפעילו של כלי השיט הזר אגרה כמפורט להלן:
  1. עם הגשת הבקשה לקבלת היתר או לחידושו ישולם חלק א' של האגרה בסכום של 589 ש"ח.
  2. המסמכים למהנדס הראשי על פי תקנה 4 (ב'), חלק ב' של האגרה בסכום של - (א') 3449 ש"ח לאנייה ו- (ב') 2114 ש"ח לכלי שיט שאינו אנייה.