הדפסה
  • לאור הניסיון שנצבר, השינויים שחלו והמשמעויות החוקיות, הוחלט להתקין בתקנות את הדרישות לציוד בטיחות לכלי השיט השונים
  • בהמשך, מפורטים התקנים השונים בהתאם לסוגי כלי השיט וכן נספחים רלוונטים
  • למרות שנקבעו דרישות בתקנות ,יש למפקח כלי שיט סמכות לבצע שינויים בדרישות, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי תוך נימוק לשינוי .על החלטתו של המפקח ניתן לערור בפני מנהל הרשות
  • האחריות לכשירות כלי השיט והימצאות כל פרטי הציוד כפי שנדרש בתקנות, תחול במלואה על בעל כלי השיט ובנוסף גם על המשיט את כלי השיט באותה עת

 חוברת תקנות ציוד בטיחות לכלי שיט קטנים