לפי תקנה 5 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראל) התשמ"ב - 1982