הדפסה
תקנות הספנות (כלי שיט)(בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב 2002 קובעות כללים לעניין מתן אישור הנדסי ואישור פעולה.
בנוסף, קובעות תקנות הבניה את גיל כלי שיט המירבי אשר ניתן להעניק לו אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי או לגבי שינוי יעוד של כלי שיט.