מספר נוהל 9.902

כלי שיט כהגדרתו להלן שיותר ממחציתו היא בבעלותם של המדינה או של אזרח ישראלי, כשיר לרישום, וחייב ברישום במרשם הישראלי. הרשם ינהל פנקס אשר יהיה מורכב מספרים שכל אחד ישמש לרישום סירות וכלי שיט שאינם סירות. סירה כהגדרתה להלן שתירשם בפנקס, ישמש רישיון השיט שניתן לה, גם תעודת רישום, למעט לצורך השטה אל מחוץ למימי החופין של ישראל .

מטרת הנוהל

מטרת הנוהל הינה להסדיר את שלבי העבודה בהליך הרישום, וכן את הקשר עם האגפים המעורבים בו.

סימוכין

אחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך – 1960; (להלן- חוק הספנות)
בתקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), התשכ"ב – 1962; (להלן- תקנות הרישום)
גתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט והמשכנתאות עליהם), התשס"ב – 2002; (להלן- תקנות הבניה והרכישה)
דתקנות הנמלים (בטיחות השיט) ,התשמ"ג- 1982. (להלן- תקנות בטיחות השיט)

  נוהל רישום כלי שיט בדגל ישראלי