מספר נוהל 9.902

כלי שיט כהגדרתו להלן שיותר ממחציתו היא בבעלותם של המדינה או של אזרח ישראלי, כשיר לרישום, וחייב ברישום במרשם הישראלי. הרשם ינהל פנקס אשר יהיה מורכב מספרים שכל אחד ישמש לרישום סירות וכלי שיט שאינם סירות. סירה כהגדרתה להלן שתירשם בפנקס, ישמש רישיון השיט שניתן לה, גם תעודת רישום, למעט לצורך השטה אל מחוץ למימי החופין של ישראל .

מטרת הנוהל

מטרת הנוהל הינה להסדיר את שלבי העבודה בהליך הרישום, וכן את הקשר עם האגפים המעורבים בו.

סימוכין

אחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך – 1960; (להלן- חוק הספנות)
בתקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), התשכ"ב – 1962; (להלן- תקנות הרישום)
גתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט והמשכנתאות עליהם), התשס"ב – 2002; (להלן- תקנות הבניה והרכישה)
דתקנות הנמלים (בטיחות השיט) ,התשמ"ג- 1982. (להלן- תקנות בטיחות השיט)

כל פעילות מול הרשם,
מצריכה תיאום מראש באמצעות הטלפון או דוא"ל


  נוהל רישום כלי שיט בדגל ישראלי


הבהרה בעניין דרישות אימות מסמכי כלי שיט ישראלי בעת רישום כלי שיט שנרכש בחו"ל

בהתאם ל"נוהל רישום כלי שיט" המפורסם באתר רשות הספנות והנמלים והאמור בנספח ג', לצורך רישומו של כלי שיט אשר נרכש בחו"ל במרשם הישראלי, יש להציג בפני רשם כלי שיט את המסמכים הבאים:

  1. תעודת בונה
  2. חוזה רכש בצירוף חותמת נוטריון ואפוסטיל.
    ככל שהמדינה בה נרכש כלי השיט אינה חברה באמנת האפוסטיל, יש לאמת קונסולרית את אישור הנוטריון.

הערה: הכתוב מתייחס לכל כלי השיט כולל אופנועי ים

 

 

רישום כלי שייט מיובא הנרכש מאת היבואן הישראלי מסמכי הקניין העיקריים