תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח- 1998 מפרטות את הדרישות להסמכת משיטים לדרגות השונות. בהתאם לתקנות, בחלק מהדרגות נדרש המבקש להציג אישור ממגן דוד- אדום או מגוף אחר שרשות הרישוי הסמיכה לכך, ולפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי.

בהתאם לאמור בתקנות, "קורס לעזרה ראשונה והחייאה" הינו הכשרה שנערכה בגוף אשר רשות הרישוי הסמיכה אותו לכך, על פי תוכנית שאישרה רשות הרישוי. "גוף מוכר" הינו גוף שרשות הרישוי (סגן מנהל רספ"ן לעניינים טכניים לגבי דרגות קנ"ב ומכונן והממונה הארצי על כלי שיט קטנים ברספ"ן לגבי יתר ההסמכות), הכירה בו כגוף מאושר לביצוע קורסי עזרה ראשונה והחייאה למבקשי תעודת משיט ובהתאם לתוכנית שאישרה רשות הרישוי , בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואושרו על ידה..

מטרה

נוהל זה בא להגדיר כללים לפיהם יוכר גוף הדרכה לצורך העברת קורסי עזרה ראשונה והחייאה עבור הסמכת מבקשי תעודת משיט אשר מחויבים בכך בהתאם לתקנות : משיטי סירת נוסעים בשכר (משיט 20 ), משיט ספינת נוסעים בשכר (משיט 40 ), משיט גוררת (משיט 50 ), משיט להשטת ספינה במסע בין לאומי (משיט - 60 ),קברניט נוסעים בשכר ומכונן.