כמתחייב מתקנות הספנות, אגרות רשות הספנות עודכנו בתאום עם מינהל הכנסות המדינה, האגף למיקרו כלכלה, והלשכה המשפטית.

תעריפי האגרות המעודכנות בתוקף מתאריך 01/01/2017 ועד 31/12/2017.

חובת תשלום אגרה מראש כתנאי לקבלת שרות ברספ''ן

  1. לתשומת לבכם, כל סוג שרות הניתן על ידי רשות הספנות והנמלים לגורמי חוץ, ינתן אך ורק לאחר תשלום האגרה הרלוונטית על ידי מקבל השרות.
  2. לא ינתן כל שרות בטרם המבקש לקבל שרות מרשות הספנות, יוכיח באמצעות שובר תשלום מקורי בלבד, כי אכן בוצע התשלום הנדרש.
  3. חובה להציג שובר תשלום מקורי.

החזר אגרה

אזרח שמגיע לו החזר בשל כפל תשלום, עליו להגיש בקשה לאגף כלי שיט קטנים ומשיטים, להחזר תשלום אגרה, באמצעות טופס החזר תשלום ובצירוף צילום צ'ק ריק לאימות נתוני הבנק. ניתן להגיע אישית לאגף כלי שיט קטנים ומשיטים או לשלוח את הבקשה בדואר ישראל.

תעריפי אגרות הסמכת משיטים

אגרות חידוש תעודת משיטסכום
 
מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 107 ₪

אגרות מבחן עיוני למשיטיםסכום
 
בחינה עיונית למשיט אופנוע ים 182 ₪
בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א', או ב' 182 ₪
בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר 182 ₪
בחינה עיונית למשיט ספינה 294 ₪
בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א' 182 ₪
בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' 294 ₪
בחינה בעל פה למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' 511 ₪
בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה ואופנוע ים (לכל יחידת מבחן) 182 ₪
בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט ספינה (לכל יחידת מבחן) 294 ₪
בחינה חלקית חוזרת למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' או מכונן מחצית סכום הבחינה
הגשת ערר על בחינה עיונית 86 ₪

אגרות מבחן מעשי למשיטיםסכום
 
בחינה מעשית למשיט אופנוע ים 307 ₪
בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א', או ב' 307 ₪
בחינה מעשית למשיט ספינה

511 ₪

בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת 511 ₪