1. (J) מודיעה שהיא עוגנה לצורך חיפוש אדם בים.
  2. (J) מהווה סירת אם לצולל. צריך לשמור מרחק מעל 200 מטרים ממנה.
  3. (J) ללא שליטה אך הניפה דגל במקום הכדור השני ולכן- צריך לשים לב!
  4. (J) קוראת לעזרה ולכן יש לגשת אליה.