1. (L) במצוקה ולכן יש לגשת אליו.
  2. אופנוע ים (D) יפנה ימינה למנוע התנגשות.
  3. אופנוע ים (D)יפנה שמאלה למנוע התנגשות.
  4. אופנוע ים (D)יפליג לנמל לקרוא לעזרה.