1. (H) יפנה ל-(P), ממונע מפנה למפרשית.
  2. (P) יפנה ימינה וגם-(H) יפנה ימינה.
  3. (P) יפנה ימינה ל-(H), (P) איננו מבין את האותות של (H) ומה שבטוח-בטוח!
  4. (H) ו-(P) יכולים להמשיך בדרכיהם.