1. (N) מבקש עזרה ועל (C) לגשת ולסייע לו.
  2. (N) עוגן, (C) יכול להמשיך להפליג
  3. (N) מסמן שהוא מתמרן בקושי, על (C) לפנות לו דרך שמאלה.
  4. (C) ו- (N) יכולים להמשיך בדרכיהם.