1. (B) ספינת אם לצוללים, יש להתרחק לפחות 200 מטרים ממנה.
  2. (B) עוגנת ומניפה דגל של כניסה לנמל.
  3. (B) קוראת לעזרה ולכן יש לחוש לכיוונה ולסייע.
  4. (B) היא כלי שייט ללא שליטה, יש להימנע מלהתקרב אליה.