1. (N) על שרטון, (F) יתקדם בזהירות רבה.
  2. (N) עוגנת, (F) יכול לעבור על ידה.
  3. (N) מסמנת שהיא מתמרנת בקושי, על (F) לפנות לה דרך שמאלה.
  4. (N) מבקשת עזרה ועל (F) לגשת ולסייע לה.