בעל כלי שיט ישראלי המבקש למחק אותו מהמרשם הישראלי, יגיש בקשה לרשם ויפרט בה את טעמי הבקשה ואת מטרת המחיקה והרשם לא יימחוק  את כלי השיט במידה ונתמלאו בה :
  • הרשם נוכח כי המבקש ראשי לדרוש את המחיקה על פי דין.
  • נפדו המשכנתאות הרשומות על כלי השיט או חלק ממנו ונפרעו החובות שבעדם הוטל  העיקול.