נוהל 5-520

בהתאם לתקנות בטיחות השיט כל כלי שייט מחויב במספר אנשי צוות בטיחות בעת השטתו וזאת בהתאם לסוגו וייעודו, זאת במטרה לשמור על בטיחות חיי הצוות והחיים בים, בטיחות השיט ולצמצם במידה ניכרת את הסיכונים הכרוכים בפעולת ההשטה.

בעת השטת כלי שיט לבד (שהוא סירה או ספינה), סיכונים אלה גדולים יותר ועל כן יש לנקוט  באמצעי זהירות, תוך התאמת כלי השיט להשטה כזו ובדיקת מאפייני המשיט לביצוע השטה זו. מאפיינים אלו קשורים  למצבו הבריאותי והפיזי של המשיט וליכולתו לבצע את כל הפעולות הנדרשות להשטת כלי השיט בבטחה, כמו גם יכולותיו לשרוד בעת מצוקה, כמו גם ציוד פרטני הנדרש לרגעי מצוקה כאמור.

מטרת הנוהל

מטרת הנוהל הינה לקבוע מסגרת אחידה וברורה להפעלת שיקול הדעת של המנהל (הממונה הארצי על כלי שיט קטנים ומעגנות ברשות הספנות והנמלים), לפי תקנה 9 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג – 1982, לקבוע לכלי שיט תקן בטיחותי של אנשי צוות במספר ובדרגה השונה מהתקן שנקבע  לכך בתוספת השנייה, כאשר מתבקש אישור לצוות בטיחות של אדם אחד (שיט בודד).
כמו כן, מטרת הנוהל הינה לפרט את שלבי התהליך, מרגע פניית המשיט ועד למתן / אי מתן ההיתר.

  מתן היתר שיט בודד