בדף מידע זה ניתן להוריד את טופס הבקשה למחיקת רישום כלי שיט.
לטופס זה יש לצרף:
  • תעודות של כלי השיט במקור
  • אישור(ם) של בעל(י) המשכנתה(אות),השעבוד(ים) או החוב(ות) האחר(ים) המפורט(ים) להלן שהמשכנתה(אות), השעבוד(ים) או החוב(ות) האחרי(ים) נפדו
  • הסכמת(ם) של בעל(י) המשכנתה(אות), השעבוד(ים) או החוב(ות) האחר(ים) למחיקת רישום כלי השיט במרשם הישראלי

טופס בקשה למחיקת רישום כלי שיט