חשוב לדעת
 • כלי שיט החייב ברישום לא יושט, אלא לאחר שנתנה לבעלו תעודת הרישום
 • כלי שיט בבעלות המדינה , אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי כשיר לרשום
 • במידה וחל שינוי באחד הפרטים הרשומים בתעודת הרישום או בצורת הפעלתו של כלי השיט או של מבנהו, כשכלי השיט נמצא בנמל ישראלי, ימסור בעלו על כך לרשם הודעה תוך 15 יום מיום השינוי
 • בקשה לרישום לראשונה במרשם הישראלי של כלי שיט שגילו, במועד הגשת הבקשה, עולה על האמור בתקנה 2(ב) לתקנות הספנות (כלי שיט)(בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב - 2002) או בקשה לשינוי ייעוד של כלי שיט שגילו במועד הגשת הבקשה עולה על האמור בתקנה 2(ב) לתקנות כאמור, יוגש לאגף כש"ק.

כתובת ודרכי התקשרות

התהליך

הבעלים של כלי השיט יגיש בקשה לרישום כלי השיט אצל הרשם ברשות הספנות והנמלים, תוך 30 יום מיום שהגיע הכלי השיט לרשותו.

מה עליך הבעלים "המבקש", לעשות, כדי שכלי השיט שלך, אותו החלטת/ם לבנות, או לרכוש, או שכבר רכשת/ם אותו מבעלים "זר" (מספנה בחו"ל או אחרים) , יירשם במרשם הישראלי של כלי שיט?

המסמכים הדרושים בעת פעולת רישום במרשם הישראלי

מכירת כלי שיט
 • תעודת זהות
 • כל תעודות הרישום המקוריות
 • תעודות כושר שיט אחרונה בתקוף
קניית כלי שיט
 • תעודת זהות
 • דרכונים

אם אחד או שני הצדדים הינו/ם חברה או עמותה

 • להביא את חותמות החברה/עמותה.
 • אישור מקורי של רשם החברות על רישום חברה/עמותה בציון מס' ח.פ.
 • פרוטוקול מקורי של ישיבות הנהלת חברה/עמותה הכוללת את:
  • החלטת חברה/ עמותה על קנית/מכירת כלי השיט
  • מינוי נציג/ים של החברה/עמותה (שם מלא+מס' ת.ז) לביצוע פעולות הרישום ולחתום בשם החברה/עמותה על כל המסמכים הדרושים אצל רשם כלי השיט.
  • חותמת החברה חתימת המנהל המוסמך.
  • אישור עו"ד/רו"ח החברה/עמותה על גבי הפרוטוקול שההחלטות הנ"ל חוקיות ומחייבות את החברה/ עמותה בתוספת חותמתו+ מס' רישיון וחתימתו.